Lâm Đồng: Hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Ngay sau khi có Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 153/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2023 về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam ... Xem thêm

Tin tức hoạt động

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số ... Xem thêm

Công tác dân tộc - tôn giáo

Công tác dân vận chính quyền

Sáng 3/4/2024, Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 25 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây ... Xem thêm

Công tác mặt trận - đoàn thể

Ngay sau khi có Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc ... Xem thêm

Dân vận khéo

Trong thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng ... Xem thêm
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và của toàn xã hội, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ dân trí ở địa phương. Xem thêm
Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”. Xem thêm

Quy chế dân chủ cơ sở

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Tìm kiếm